Quy Trình Ký Hợp Đồng, Đào Tạo Cơ Bản, Cấp Thẻ Thành Viên