Quy Trình Xử Lý Vi Phạm, Chấm Dứt Hợp Đồng, Thu Hồi Thẻ Thành Viên